Beleidsregels

Deze Beleidsregels "Acceptable Use Policy" of "AUP" van i3D.net, een Nederlandse organisatie, zijn van toepassing op alle diensten die aan Opdrachtgever van i3D.net, 4Dedicatedservers.com, TeamSpeaking.com, Webhostert.com en alle andere divisies en identiteiten gebruikt door i3D.net en verwijst hierna naar voorgaande termen. Deze AUP is ontworpen om een duidelijk beeld te schetsen van de reglementen, voorschriften en beperkingen op het gebruik van de diensten, servers en IP adressen van i3D.net. i3D.net behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd naar eigen goeddunken reglementen, voorschriften en beperkingen die niet uitdrukkelijk in deze AUP zijn vastgelegd van kracht te laten worden. Tevens kan i3D.net van tijd tot tijd aanpassingen maken in deze AUP. Een dergelijke aanpassing of aanvulling zal met onmiddellijke ingang in werking treden nadat deze is gepubliceerd op www.i3d.net of na berichtgeving aan de klant van de gewijzigde AUP. Deze AUP is niet-uitputtend.

Openbaarmaking aan Politie / Justitie
i3D.net kan wettelijk verplicht worden om klanteninformatie te verstrekken aan de politie of andere overheidsmedewerkers wanneer voorgesteld met een geldige dagvaarding van een rechtbank met de juiste jurisdictie. De gevraagde informatie wordt verstrekt zoals voorgeschreven op grond van de dagvaarding. i3D.net behandelt klantinformatie vertrouwelijk en zal enkele de informatie verstrekken zoals gevraagd in de dagvaarding. i3D.net zal de klant op de hoogte stellen van het verzoek om informatie in zoverre de dagvaarding dit toestaat.

Rapportage Overtreding van de Acceptable Use Policy
i3D.net accepteert meldingen van vermeende schendingen van de Acceptable Use Policy via e-mail gestuurd naar abuse@i3D.net. Meldingen van vermeende schendingen moeten worden getoetst en bevatten naam, contactinformatie, IP adres en de omschrijving(en) van de schending. i3D.net zal de verstrekte informatie beoordelen en passende maatregelen nemen.

Schendingen
De volgende overtreding wordt beschouwd als inbreuk op onze Algemene Voorwaarden en AUP en zal resulteren in schorsing of annulering van diensten en vergoedingen die vooraf zijn betaald voorafgaande aan een dergelijke opschorting of annulering zijn niet terugbetaalbaar:

SPAM / Ongevraagde commerciële e-mail (Unsolicited Commercial Email (UCE)) / Ongevraagde Bulk e-mail (Unsolicited Bulk Email (UBE))
Violation of the CAN-SPAM Act of 2003 or any other applicable law regulating email services constitutes a violation of this AUP. A Client hosting websites or offering services on Client's server supporting spammers or resulting in any of i3D.net's IP space being listed in any of the various Spam Databases such as SpamHaus or black hole lists will have its service disconnected. A warning period of 24 hours is offered to the client to provide the opportunity to rectify the violation before the suspension takes effect. If the listing database incurs a de-listing fee, the costs will be charged to the responsible customer starting at a flat fee of €100.

Illegale Activiteiten
Het gebruik van de diensten van i3D.net of ter ondersteuning van illegale of onwettige doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verzenden of distribueren, downloaden, kopiëren, caching, hosting of het opslaan van gegevens of inhoud, naar inzicht van i3D.net, vormt een schending van alle relevante wet- en regelgeving, verordeningen of gerechtelijk bevel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bepalen welke wetten, reglementen, verordeningen of rechterlijke uitspraken van toepassing zijn op het gebruik van de diensten van i3D.net;

Bedreigingen
Het gebruik van de diensten van i3D.net om materiaal aan te bieden of op te slaan op een server dat misbruikt, bedreigt, of oproept tot lichamelijk geweld, vernieling van eigendom of enige andere vorm van lichamelijke of materiële schade in strijd met de wet (inclusief gerechtelijk bevel), contract of met een vertrouwensrelatie;

Vervalsing of imitatie
Het toevoegen, verwijderen, aanpassen of frauderen van enige bericht-header, netwerk-header, TCP/IP packet-header of (delen van) enige andere header of informatie in iedere berichtgeving ontstaan op of doorgegeven via de diensten van i3D.net, in een poging om te bedriegen en misleiden; imitatie of een poging tot identiteitsdiefstal van een natuurlijk- of rechtspersoon ontstaan op of doorgegeven via de diensten van i3D.net; het misleiden of een poging daartoe van natuurlijke of rechtspersonen door middel van het gebruik van incorrecte identificatie-informatie;

Fraude/Frauduleuze Activiteiten
Het gebruik van de diensten van i3D.net ter bevordering van of met betrekking tot frauduleuze activiteiten of frauduleuze doeleinden, of om frauduleuze aanbiedingen te doen om producten of diensten te verkopen of kopen, of om welk type van financiële zwendel, waaronder, maar niet gelimiteerd tot piramidespelen, kettingbrieven of enige andere vorm van financiële oplichting; het gebruik van de diensten van i3D.net om een onjuiste voorstelling van zaken of misleidende verklaring, schrijven of activiteit te bewerkstellingen;

Interferentie
Het onderbreken van, verstoren of schade berokkenen, of proberen te onderbreken, verstoren of nadelig beïnvloeden van de diensten van i3D.net, het internet of enige andere diensten of apparatuur (dit omvat denial of service aanvallen op een ander netwerk, host of individuele gebruiker); het gebruik van de diensten van i3D.net om de dienst van een Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, host, netwerk of systeem te onderbreken, verstoren of nadelig te beïnvloeden of een poging daartoe, door middel van overbelasting, e-mail bombardementen, nieuwsbericht bombardementen, crashen of andere soortgelijke activiteiten; met behulp van de diensten van i3D.net het gebruik van e-mail, e-maildiensten of nieuws van een andere persoon belemmeren; het gebruik van een programma van welke aard dan ook, ontworpen om een gebruikerssessie te verstoren of uit te schakelen;

Onbevoegde toegang (Cracking/Hacking)
Toegang tot, corrumperen of het nemen van, of een poging om toegang te krijgen, beschadigen of het ontnemen van data, informatie of de accounts van anderen; inloggen op een server of account, of een poging daartoe, of het inloggen op of gebruiken van een persoonlijke of bedrijfscomputersysteem waartoe Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever niet is geautoriseerd; het penetreren of een poging daartoe van de veiligheidsmaatregelen van i3D.net of de software, hardware, elektronische communicatiesystemen, telecommunicatiesystemen of beveiliging of iedere activiteit van gelijke aard bij wet verboden van enig ander persoon of bedrijf;

Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten
Het gebruik van de diensten van i3D.net om informatie, data, inhoud, materiaal of werk door te geven of op te slaan dat inbreuk maakt op copyright, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit;

Distributie van Ongewenste Software
Het gebruik van de diensten van i3D.net voor het opzettelijk distribueren of een poging daartoe van software of computer code, bestanden of programma’s die schade, intimidatie or ergernis aan personen, entiteiten, data en/of computersystemen bewerkstelligen;

Schade aan Minderjarigen / Kinderporno
Het gebruik van de diensten van i3D.net om schade toe te brengen aan minderjarigen op elke mogelijke manier of het doorsturen of opslaan op een server van kinderporno in de zin van de Nederlandse wet. Het is de verplichting van de Opdrachtgever om deze bepalingen te handhaven en af te dwingen bij zijn klanten, om zijn eigen misbruik/postmaster e-mailadressen te onderhouden voor het melden van misstanden en om snel en adequaat te reageren op alle e-mails verzonden naar deze e-mailadressen. i3D.net zal voldoen aan alle verplichtingen die een rechtbank of overheidsinstantie opdraagt. Neem contact op met een advocaat als u niet zeker bent van de juridische status van één van uw activiteiten.

Download Beleidsregels