Nederlandse Notice en Takedown (NTD) procedure

Deze NTD-code is een onderdeel van een initiatief van partijen die zich inzetten tegen de aanwezigheid van onrechtmatige en strafbare informatie (“inhoud”) op (het Nederlandse deel van) Internet. Het initiatief is voortgekomen vanuit de wens van overheid en marktpartijen om te komen tot afspraken rondom Noticeand-Take-down (NTD). In deze code staat beschreven op welke wijze deze partijen hier vorm en inhoud aan geven. Bij het opstellen van de NTD-code is gebruik gemaakt van expertise uit het veld en van goede voorbeelden.


1. Reikwijdte

 • Deze code richt zich op een procedure voor tussenpersonen voor het omgaan met meldingen van onrechtmatige enstrafbare inhoud op Internet.
 • De code richt zich op tussenpersonen die in Nederland een openbare (telecommunicatie) dienst op Internet leveren.
 • Deze code is niet van toepassing op situaties waar voor tussenpersonen op basis van wetgeving en jurisprudentie andere verplichtingen gelden.

2. Definities
Een melding betreft het door een melder aan een tussenpersoon melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op Internet met als doel deze inhoud van Internet te laten verwijderen.

 • De melder is de persoon of instantie die een melding doet.
 • De inhoudsaanbieder is de persoon (of instantie) die bepaalde (gewraakte) inhoud op Internet heeft gezet.
 • Een tussenpersoon is de aanbieder van een (telecommunicatie) dienst op Internet.
 • Een controle- of opsporingsdienst is een daartoe bij of krachtens de wet aangewezen overheidsdienst die een algemene of bijzondere opsporingsbevoegdheid heeft.

3. Eigen Notice-and-Take-Down beleid van tussenpersoon
Tussenpersonen hebben een eigen, openbaar toegankelijke Notice-and-Take-Down procedure in overeenstemming met deze code. Deze procedure beschrijft hoe door tussenpersonen om wordt gegaan met meldingen van strafbare of onrechtmatige inhoud op Internet. Met behulp van deze procedure willen tussenpersonen bereiken dat een melding altijd afgedaan wordt en dat strafbare en/of onrechtmatige inhoud van Internet verwijderd wordt.

 • Een tussenpersoon publiceert een procedure waarin beschreven staat op welke wijze en binnen welke termijnen meldingen door de tussenpersoon afgehandeld worden. Binnen deze procedure kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van dienstverlening.
 • Een tussenpersoon kan gebruiksvoorwaarden publiceren binnen haar dienstverleningsovereenkomst waarin criteria zijn vermeld wanneer er volgens de tussenpersoon sprake is van ongewenste inhoud.

4. Melding
Een melding wordt bij voorkeur pas gedaan nadat aannemelijk is dat de melder en de inhoudsaanbieder niet tot overeenstemming (kunnen) komen. De melder is verantwoordelijk voor het doen van juiste en volledige meldingen.
Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoekbetreffende een strafbaar feit moeten voor de tussenpersoonverifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier vanJustitie.

 • Voor overige dan in artikel 4a genoemde meldingen geeft de melder in ieder geval de volgende gegevens:
  • contactgegevens van de melder;
  • de gegevens die de tussenpersoon nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder ten minste de locatie (URL);
  • beschrijving waarom de inhoud volgens de melder onrechtmatig of strafbaar is of waarom deze volgens de melder strijdig is met door de tussenpersoon gepubliceerde criteria ten aanzien van ongewenste inhoud;
  • motivering waarom deze tussenpersoon wordt benaderd als meest geschikte tussenpersoon om op te treden.
 • Een melder kan de tussenpersoon verzoeken de melding met spoed af te handelen. Dit dient voldoende gemotiveerd te worden door de melder. Op basis van de motivering bepaalt de tussenpersoon of een spoedprocedure wordt toegepast.
 • Een tussenpersoon kan een melder om een expliciete vrijwaring verzoeken tegen aanspraken van de inhoudsaanbieder ten gevolge van het nemen van maatregelen ter afhandeling van de melding.

5. Beoordeling
Na ontvangst van een melding wordt deze door de tussenpersoon conform diens eigen procedure behandeld.

 • Meldingen zoals bedoeld in artikel 4a betreffen strafbare inhoud.
 • Van meldingen zoals bedoeld in artikel 4b maakt een tussenpersoon een beoordeling om te bepalen of er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid en/of strafbaarheid.

6. Te nemen maatregelen
De tussenpersoon onderneemt actie op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces.

 • Indien er volgens de tussenpersoon geen sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud stelt de tussenpersoon de melder hiervan op de hoogte en motiveert dit.
 • Indien er volgens de tussenpersoon sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud dan zorgt de tussenpersoon er voor dat de betreffende inhoud onverwijld verwijderd wordt.
 • Indien niet tot een eenduidig oordeel wordt gekomen of er al dan niet sprake is van onrechtmatige en/of strafbare inhoud, dan stelt de tussenpersoon de inhoudsaanbieder op de hoogte van de melding met het verzoek de inhoud te verwijderen of contact op te nemen met de melder. Indien de melder en de inhoudsaanbieder er niet uitkomen, kan de melder overgaan tot het doen van aangifte als hij of zij meent dat het om een strafbaar feit gaat. Gaat het om vermeende onrechtmatige inhoud, dan moet de melder bij voorkeur in staat worden gesteld zijn geschil met de inhoudsaanbieder voor de rechter te brengen. Indien de inhoudsaanbieder zich niet bekend wil maken aan de melder, kan de tussenpersoon overgaan tot het verstrekken van NAW-gegevens van de inhoudsaanbieder aan de melder of tot het verwijderen van de betreffende inhoud.
 • Teneinde te voorkomen dat bij de door de tussenpersoon te nemen maatregelen méér inhoud dreigt te worden verwijderd dan waarop de melding betrekking heeft, neemt de tussenpersoon de nodige zorgvuldigheidseisen in acht.

7. Slotbepalingen

 • Deelnemers aan deze code maken dit kenbaar.
 • Deelnemers die een afwijkende NTD procedure hebben, maken dit kenbaar
 • Melders en tussenpersonen kunnen onderling (verkorte) procedures afspreken in afwijking of aanvulling op deze gedragscode.
 • Wijzigingen in deze code komen tot stand op instigatie van de initiatiefnemers van deze code.

Download Dutch notice and Take down