Algemene voorwaarden

Versie 1.0 2018

Artikel 1 Definities 
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de i3D.net website). 
1.2 i3D.net: kantoorhoudende en gevestigd te Rotterdam. 
1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van i3D.net is gericht, met wie i3D.net de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten en Diensten aan deze partij worden geleverd. 
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen i3D.net en Opdrachtgever. 
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen i3D.net en Opdrachtgever. 
1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van i3D.net. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever. 
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die i3D.net geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van i3D.net door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd. 
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door i3D.net en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 
2.4 i3D.net wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. 
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. i3D.net en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen van i3D.net zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
3.2 Offertes van i3D.net zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat i3D.net de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat i3D.net tot de uitvoering van een opdracht overgaat. 
3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van zesendertig (36) maanden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is Overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten. 
3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Voor diensten die zijn besteld via het automatische bestelproces geldt dat de overeengekomen periode telkens stilzwijgend wordt verlengd met dezelfde periode, tenzij er een tijdige opzegging van de overeenkomst is ontvangen (artikel 13.4). 
3.6 In het kader van de Wet Koop op Afstand (artikel 7:46d BW) heeft de Opdrachtgever – indien dit een consument betreft – gedurende zeven (7) werkdagen het recht de opdracht zonder opgaaf van redenen te ontbinden, gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geplaatst. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van dit recht, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan i3D.net. Bij het ontbinden van de overeenkomst dient de Opdrachtgever eventuele roerende zaken die zijn ontvangen in het kader van de overeenkomst zo spoedig mogelijk te retourneren aan i3D.net op eigen risico en kosten. In het geval er op enige wijze schade is ontstaan aan roerende zaken welke is te wijten aan de Opdrachtgever, is i3D.net op voorhand gerechtigd om hier compensatie voor te claimen. 

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk 
4.1 Alle door i3D.net vermelde prijzen en tarieven gelden in euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
4.2 Alle door i3D.net vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
4.3 i3D.net is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in. 
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door i3D.net aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen veertien (14) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met i3D.net schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 
4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
4.6 Indexatie: i3D.net behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door i3D.net toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. 

Artikel 5 Betaling 
5.1 Opdrachtgever dient de facturen van i3D.net te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen. 
5.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan i3D.net worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever. 
5.3 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. 
5.4 i3D.net is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan i3D.net verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is i3D.net gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van i3D.net aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. i3D.net zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen. 
5.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van i3D.net niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. i3D.net heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen. 
5.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW te voldoen, kan i3D.net de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom. 
5.7 Indien Opdrachtgever enige factuur van i3D.net niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoudt i3D.net zich het recht voor om de dienst(en) met onmiddellijke ingang op te schorten. De betrokken partij aanvaardt aansprakelijkheid voor de volgende toeslag per factuur met betrekking tot i3D.net (om de administratiekosten te dekken), in het geval dat de factuur moet worden doorgegeven aan een incassobureau: € 90,- vermeerderd met € 10,- per aanmaning en € 35,- per kosten voor rekening van een incassobureau; voor een aanmaning per aangetekende post wordt € 25,- gerekend. Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incassoprocedure. Na betaling van alle uitstaande bedragen, kan heraansluiting worden uitgevoerd tegen een eenmalige vergoeding van € 250,-. 
5.8 i3D.net behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de openstaande bedragen met betrekking tot de overeenkomst niet tijdig betaald. 
5.9 In het geval van een te late betaling aanvaardt de Opdrachtgever aansprakelijkheid voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en interesten van een door i3D.net of het incassobureau ingeschakelde derde partij. 
5.10 Indien Opdrachtgever enige factuur van i3D.net welke betaald is per automatische incasso, storneert zonder bezwaarmaking, dan is Opdrachtgever aan i3D.net om de administratiekosten te dekken, een bedrag verschuldigd van € 25,-. 

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud 
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door i3D.net van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen. 
6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen. 
6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van i3D.net , totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan i3D.net verschuldigd is vanwege door i3D.net geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan. 

Artikel 7 Reclames 
7.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van i3D.net of een door i3D.net automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan i3D.net te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt. 
7.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door i3D.net geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever i3D.net daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, dan wel veertien (14) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming. 

Artikel 8 Intellectuele eigendom 
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen i3D.net en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij i3D.net of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
8.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd. 
8.3 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i3D.net de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. 
8.4 Opdrachtgever zal aanduidingen van i3D.net of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 
8.5 i3D.net staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door i3D.net geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten. 

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever 
9.1 Opdrachtgever zal i3D.net steeds tijdig en volledig voorzien van de door i3D.net verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten. 
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan i3D.net te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart i3D.net tegen eventuele aanspraken van derden terzake. 
9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan i3D.net worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door i3D.net eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart i3D.net tegen eventuele aanspraken van derden terzake. 

Artikel 10 Geheimhouding 
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid i3D.net 
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van i3D.net wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 250,- en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal € 250,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. 
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van i3D.net te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van i3D.net wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien i3D.net en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat i3D.net niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade. 
11.3 Iedere aansprakelijkheid van i3D.net voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 

Artikel 12 Overmacht 
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van i3D.net indien er sprake is van overmacht. 
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan zestig (60) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat i3D.net gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. i3D.net is gerechtigd tot 
betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd. 

Artikel 13 Beëindiging 
13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door i3D.net geleverde Producten en/of Diensten, tenzij i3D.net terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is. 13.2 i3D.net is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat i3D.net hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan 
Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien Opdrachtgever handelt in strijd met de (inter)nationale weten regelgeving of valse gegevens heeft verstrekt aan i3D.net. 
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
13.4 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, dienst een opzegging van de overeenkomst schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan via het online ticket systeem van i3D.net, e-mail, post of per fax geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop i3D.net de opzegging ontvangt. Voor gameservers en voiceservers geldt een minimale contractduur van één (1) maand en een opzegtermijn van één (1) maand. Dedicated servers die via het automatische bestelproces zijn besteld, kennen een minimale contractsduur van één (1) maand en een opzegtermijn van één (1) maand. Voor een maatwerk offerte/factuur geldt een minimale contractduur van zesendertig (36) maanden en een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en het eventuele contractnummer te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 14 Personeel 
14.1 Opdrachtgever zal werknemers van i3D.net die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 
14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en i3D.net voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van i3D.net in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i3D.net . Onder werknemers van i3D.net worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van i3D.net of van één van de aan i3D.net gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes (6) maanden geleden in dienst van i3D.net of van één van de aan i3D.net gelieerde ondernemingen waren. 

Artikel 15 Geschillen 
15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht. 
15.2 Geschillen tussen i3D.net en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door i3D.net van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. 

Artikel 16 Buitengebruikstelling 
16.1 i3D.net heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. 
16.2 i3D.net heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens i3D.net niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. i3D.net zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van i3D.net kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. 
16.3 Tot heraansluiting wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door i3D.net gestelde termijn al zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft voldaan, te weten € 25,- exclusief BTW.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen de Afnemer en i3D.net. i3D.net is de Verwerker van de persoonsgegevens en Afnemer is Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het in de 'cloud' opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, de bijbehorende onlinediensten, colocatie, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 
1.2. Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt zelf welke soorten persoonsgegevens zij door Verwerker laat verwerken en derhalve ook op welke (categorieën van) betrokkenen de persoonsgegevens betrekking hebben; Verwerker oefent hier geen invloed op uit. Het betreft in ieder geval persoonsgegevens van klanten van Verwerkingsverantwoordelijke, en medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke, die door Afnemer bij Verwerker worden opgeslagen. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2. Alle dochterondernemingen, zustermaatschappijen en moedermaatschappijen binnen de Performance Group van de verwerker hebben dezelfde rechten en plichten op grond van deze verwerkersovereenkomst als de verwerker.
2.3. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.4. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.5. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits Verwerker zorg draagt voor een passend beschermingsniveau en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.2. Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat. 
3.3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers (subverwerkers)
5.1. Verwerker maakt gebruik van de derden, welke op aanvraag beschikbaar zijn en waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke hierbij toestemming geeft. In geval van nieuwe derden, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarover in kennis stellen. In het geval dat Verwerkingsverantwoordelijke gegronde bezwaren heeft tegen het inschakelen van de derde dient er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing. Indien partijen niet tot een passende oplossing kunnen komen, mag de Verwerkingsverantwoordelijk de Overeenkomst opzeggen wanneer het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
5.2. Alle bedrijven binnen de Performancegroep maken deel uit van de partijen die de Verwerker aangaat.
5.3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk soortgelijke plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
5.4. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 7. Meldplicht
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.  Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte van een datalek nadat zij dat heeft ontdekt en dat betrekking heeft op de persoonsgegevens die ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker worden verwerkt.
7.2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

•    Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
•    Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is
•    Wat de (voorgestelde) oplossing is

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
In het geval dat een betrokkene op grond van de wet een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, gegevenswissing of dataportabiliteit richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit
10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit bij Verwerker uit te laten voeren door een onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst omtrent de beveiliging van de persoonsgegevens die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
10.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens, en pas nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. Verwerkingsverantwoordelijke zal de audit vooraf, met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken, aankondigen aan Verwerker.
10.3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door een van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.4. Voor zover mogelijk en redelijk verleent Verwerker medewerking aan Veerwerkingsverantwoordelijke bij de uitvoering van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
10.5. De kosten voor de audit zoals omschreven in lid 1 en 4 worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
11.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
11.3. Bij beëindiging van de dienstverlening door Verwerker, is Verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor het tijdig kopiëren, exporteren of anderszins retourneren van de persoonsgegevens die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Na het einde de looptijd van de Overeenkomst zal Verwerker de (persoons)gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke verwijderen dan wel vernietigen.
11.4. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie (3) maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag de Overeenkomst bezwaar maken tegen het einde van deze drie (3) maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. Indien Verwerker binnen deze periode geen bezwaarschrift ontvangt, worden de wijzigingen geacht door Verwerkingsverantwoordelijke te zijn geaccordeerd. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
12.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

Download Algemene Voorwaarden